Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring JessCare

In deze verklaring informeer ik (D. F. Wawoe) u over de wijze waarop Jess Care omgaat met persoonlijke gegevens die ik voor mijn werkzaamheden van u ontvang.

Dienstverlening
Ik verleen zorggerelateerde diensten aan mijn cliënten en voorbehouden handelingen voor die zorg. Een voorbehouden handeling is een handeling die beroepshalve alleen mag worden uitgevoerd door personen die een bepaalde titel dragen omdat het om handelingen gaat die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen als zij door ondeskundigen worden verricht. Op basis van de opdracht die u aan mij verstrekt, verleen ik u de zorg die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u vragen over uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig voor de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.
Ik ga zorgvuldig om met de gegevens die ik van u ontvang. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik persoonsgegevens
Ik gebruik uw gegevens om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.
Ik geef uw persoonsgegevens alleen aan anderen door voor de opdracht die u aan mij heeft gegeven om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen die gegevens aan deze anderen door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan dat ik ze wettelijk verplicht ben om ze te bewaren. Na deze periode vernietig ik uw persoonsgegevens die in mijn bezit zijn.

Rechten
U bent mijn klant. U heeft dus het recht om te bepalen welke gegevens ik van u ontvang. U heeft ook nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.
U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht ontvangt u kosteloos.
Als u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen, correct zijn.
Als u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij vragen deze gegevens te verwijderen. Dit gebeurt dan.
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik uw gegevens gebruik. Als u op enig moment dit gebruik wilt beperken, bijvoorbeeld omdat ik bepaalde gegevens niet aan een andere organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ik voldoe aan dit verzoek.
Als u dat wenst, dan kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een andere organisatie. Ik doe dit dan zo snel mogelijk.
Als ik van anderen persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.
Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Als u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik van persoonlijke gegevens, dan heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen. Ik laat u dan weten dat ik de benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Vragen of klachten
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem contact met mij op. Ik beantwoord uw vragen zo goed mogelijk.
Als u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover ook contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt. Als u toch van mening blijft dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Jess Care is lid van het Klachtenportaal Zorg. Het Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachtenregeling van Jess Care voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Jess Care is ook aangesloten bij Solopartners, de brancheorganisatie voor zelfstandigen die in de zorg werken, en voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om een externe klachtenregeling te hebben.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. In de flyer treft u informatie aan over de werkwijze van het Klachtenportaal Zorg en wat deze instantie voor u als cliënt van Jess Care kan betekenen.

Het Klachtenreglement 2019 van het Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen. De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.

Een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ) is voor geschillen aangesloten bij de Geschilleninstantie KPZ en voldoet daarmee aan de eis uit de Wkkgz om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Jess Care is verplicht zich te conformeren aan de uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. De Stichting Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het Geschillenreglement 2019 van het Klachtenportaal Zorg is goedgekeurd door het Ministerie van VWS. Ook de beroepsverzekeraar voor de zorg, de Vvaa, heeft het reglement goedgekeurd. Het reglement voldoet aan de eisen van de Wkkgz.

U kunt ook de Algemene Voorwaarden 2019 van het Klachtenportaal Zorg raadplegen.

Elektronische communicatie
Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen die via links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze anderen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, dan bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 0617442127 of per mail via jessy@jesscare.nl

Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet met anderen gedeeld. Het gaat om de volgende gegevens:
1. de browser die u gebruikt
2. het tijdstip en de duur van uw bezoek
3. de pagina’s die u bezoekt
4. foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

Back To Top